I Odbiór tekstu słuchanegoUczeń:             -     określa główną myśl tekstu,-         określa kontekst sytuacyjny,-        stwierdza czy tekst zawiera określone informacje; selekcjonuje lub wyszukuje informacje       II Odbiór tekstu czytanegoUczeń:              -     określa główną myśl tekstu-     określa główną myśl poszczególnych części tekstu-          stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje-          określa intencje nadawcy tekstu-          określa kontekst sytuacyjny-          rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu III Reagowanie językoweUczeń:             -      właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy,-          rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji-          przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym
Człowiek: np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania

Dom: np. jego położenie, pomieszczenia i ich wyposażenie

¯ycie rodzinne i towarzyskie: np. członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, znajomi, czynności życia codziennego, formy spędzania, czasu wolnego, święta i uroczystości

Szkoła: np. przedmioty nauczania, życie szkoły

Praca: np. popularne zawody i czynności z nimi związane, miejsce pracy

¯ywienie: np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie, lokale gastronomiczne

Zakupy i usługi: np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie, kupowanie, reklama, korzystanie z usług, reklamacje

Podróżowanie i turystyka: np. wycieczki, zwiedzanie, środki transportu, informacja turystyczna, orientacja w terenie

Kultura: np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestniczenie w kulturze, środki masowego przekazu

Sport: np. dyscypliny sportu, 
obiekty i sprzęt sportowy, imprezy sportowe

Zdrowie: np. higieniczny tryb życia, samopoczucie, dolegliwości, choroby i ich leczenie

Nauka i technika: np. wynalazki, podstawowe urządzenia techniczne i korzystanie z nich

Świat przyrody: np. pogoda, rośliny, zwierzęta, krajobraz, ochrona 

środowiska naturalnego

Elementy wiedzy o świecie i krajach angielskiego obszaru językowego