W latach 2008-2009 realizowany był eksperyment pedagogiczny: "Wykorzystanie programów multimedialnych w nauczaniu geografii". Był to wówczas jedyny eksperyment pedagogiczny w całym województwie pomorskim! Eksperyment realizował p. Marcin Orzeł

Jednym z przejawów nowoczesnego nauczania jest korzystanie z programów multimedialnych. Oddziałują one zarówno na słuch jak i wzrok, co pobudza do pracy kilka zmysłów. Umożliwia to zaktywizowanie procesów myślowych u młodzieży, która jest otwarta na wszelkiego rodzaju niekonwencjonalne sposoby zdobywania wiedzy. Biorąc to wszystko pod uwagę podjąłem decyzje o przeprowadzeniu eksperymentu pedagogicznego polegającego na zastąpieniu podręczników szkolnych komputerowym programem multimedialnym.

 

Cel eksperymentu

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, eksperymentem pedagogicznym są działania służące podnoszeniu skuteczności kształcenia w szkole, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, prowadzone pod opieką jednostki naukowej

Opisywany eksperyment powinien wykazać, iż korzystanie z najnowocześniejszych technologii pozwoli poprawić efekty kształcenia uczniów. Uczniowie wiedzę zdobywać będą wielosensorowo, dzięki czemu powinna być ona łatwiej przyswajana. Końcowym efektem eksperymentu powinna być poprawa wyników nauczania. Młodzież zapozna się też z nowoczesnymi metodami kształcenia co powinno skutkować większym zainteresowaniem nauczanym przedmiotem. Dodatkową korzyścią organizacyjną będzie efektywniejsze wykorzystanie nowoczesnej sali komputerowej.

 

Określenie rodzaju eksperymentu – eksperyment metodyczno – - organizacyjny

 

Zakres eksperymentu

Eksperyment odbędzie się na przedmiocie – geografia

Zostanie przeprowadzony w dwóch wybranych klasach trzecich (III B i III D) Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach. Szkoła zapewni odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne do przeprowadzenia eksperymentu.

Nauczanie zarówno w klasach eksperymentalnych jak i uczących się metodami tradycyjnymi oparte będzie o program Doroty Makowskiej, Floriana Plita i Stanisława Zająca „Program nauczania geografii w gimnazjum” – numer w wykazie : DKW –4014-79/99

Eksperyment realizowany będzie w roku szkolnym 2008/2009

Decyzja o przeprowadzeniu eksperymentu powstała po przeanalizowaniu sytuacji dotyczącej nauczania geografii oraz zapoznaniu się z dostępnymi na rynku podręcznikami i programami edukacyjnymi. W okresie szybkiego rozwoju technologii informatycznych  i telekomunikacyjnych w większości dziedzin życia, nie następuje niestety ich wystarczające wykorzystanie w trakcie zajęć edukacyjnych. Dlatego właśnie należy skoncentrować się na nauczaniu przy pomocy nowoczesnych i perspektywicznych technik.

 

Założenia i sposób realizacji eksperymentu.

Eksperyment polegać ma na rezygnacji z nauczania przy pomocy tradycyjnych podręczników i rozpoczęciu nauki z wykorzystaniem edukacyjnych programów multimedialnych. Zajęcia odbywać się będą w sali wyposażonej w komputery. Uczniowie zamiast podręczników używać będą program edukacyjny „eduROM” firmy Yang Digital Planet ( numer zalecenia podręcznika multimedialnego -MEN 1313/2001- rzeczoznawcy: mgr Andrzej Kasprzyk, dr Krzysztof Olszewski ). Jest to najbogatszy i najobszerniejszy na rynku edukacyjny program komputerowy, obejmujący cały materiał nauczania geografii w gimnazjum. Ogromny zasób wiedzy, wszechstronna analiza omawianych treści, programy narzędziowe i dodatkowe opcje czynią z eduROM-u, nowoczesne narzędzie, przydatne każdemu gimnazjaliście i nauczycielowi.

Program „eduROM Geografia” w pełni odpowiada podstawie programowej nauczania geografii w gimnazjum.

Liczba godzin przeznaczonych na naukę geografii w klasie trzeciej nie zmienia się i tak jak w pozostałych trzech klasach uczących się metodą tradycyjną wynosi 2 godziny lekcyjne na tydzień. W ciągu roku szkolnego przewiduje się przeprowadzenie, co najmniej 72 godzin lekcyjnych i właśnie tyle lekcji zamieszczonych jest w programie.

 

Także nauczyciel otrzymuje niespotykane wcześniej możliwości dydaktyczne, np.

Sterowanie pracą uczniów ze stanowiska nauczyciela (przejęcie sterowania programem na wybranym lub wszystkich komputerach)

Organizowanie pracy grupowej uczniów (przeprowadzenie różnego rodzaju gier miedzy zespołami w klasie)

Dokonywanie oceny pracy uczniów (monitorowanie postępów uczniów w toku nauki)

Przekazywanie uczniom swoich uwag i wskazówek drogą elektroniczną (wysyłanie wiadomości do jednego lub wszystkich komputerów).

Przebieg i efekty eksperymentu będą oceniane i analizowane na bieżąco, np. na podstawie ocen otrzymywanych przez uczniów. Jednak najważniejszym sprawdzianem efektów eksperymentu będą wyniki próbnych i końcowych egzaminów gimnazjalnych. Po ich dokładnej analizie będzie można porównać zakres zdobytej wiedzy i umiejętności zarówno w grupie badawczej jak i kontrolnej. Wnioski będzie można wyciągnąć także na podstawie opinii uczniów klas „eksperymentalnych”.

 

W celu wyeliminowania potencjalnych zagrożeń, monitorowania przebiegu, skutków i oceny przygotowywanego eksperymentu nawiązana została współpraca między Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach a Uniwersytetem Gdańskim.

Pracownia Dydaktyki Geografii Uniwersytetu Gdańskiego zainteresowana jest monitorowaniem przebiegu eksperymentu i sprawowaniem nad nim merytorycznej opieki a w opinii dotyczącej projektu eksperymentu znajduje się informacja iż projekt z różnych względów zasługuje na realizację.

Marcin Orzeł