Szkoła Marzeń

EFS   UE

 

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

W wyniku konkursu Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach zakwalifikowało się do programu ,,Szkoła Marzeń”, który jest finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa (MENiS). Ma on na celu zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów szkół wiejskich, dzięki wspólnej pracy nauczycieli i zaangażowaniu społeczności lokalnej. Program będzie realizowany od 15.10.2005 do 14. 10.2006r. Szkoła otrzyma na jego realizację 88.000 zł. Podstawowymi złożeniami naszego projektu jest pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wyrównanie braków programowych oraz zwiększenie motywacji do nauki i samooceny. W ramach tych założeń stworzymy w szkole system zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów obowiązkowych. Praca na zajęciach będzie się odbywała metodą projektów. Metoda projektu pozwoli uatrakcyjnić zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, przez co zachęci to większą ilość uczniów do korzystania z tej formy. Tworząc zespół taneczny, zaangażujemy uczniów w działania kulturalne i artystyczne. W celu wykreowania w nich umiejętności rozpoznawania własnych możliwości, uzdolnień pod kątem wyboru dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej, utworzymy Szkolny Ośrodek Kariery. Doradca zawodowy przeprowadzi zajęcia z klasami trzecimi. Uczniowie będą mieli możliwość poznania lokalnego środowiska przedsiębiorców, ludzi różnych zawodów i pasji. Chcemy pomóc młodzieży w przygotowaniach do umiejętnego poszukiwania pracy. Poprzez te działania uczniowie kształcić będą umiejętność autoprezentacji, mowę ciała, pisania pism urzędowych i zasad savoir-vivre`u. Zostaną zorganizowane warsztaty: autoprezentacji, garncarstwa, wyrobu biżuterii, haftu i Internetu dla seniora. Odbędą się także spotkania z szewcem, dziennikarzem, pszczelarzem, urzędnikiem, doradcą rolnym, lekarzem, weterynarzem, kominiarzem pielęgniarką. W programie chcemy wykorzystać zasoby lokalnego środowiska oraz włączyć do współpracy władze samorządowe. Nasze osiągnięcia będziemy prezentować podczas lokalnych i regionalnych uroczystości. Cele poboczne programu to: umiejętność podejmowania decyzji, pożyteczne spędzania czasu wolnego i współpraca w grupie. Zakupiony sprzęt pozwoli w pełni zrealizować i uatrakcyjnić zaplanowane działania. Szkolny Ośrodek Kariery otrzyma stacjonarny komputer z Internetem oraz z drukarką i skanerem. Komputer, wspomagany rzutnikiem multimedialnym jest niezbędny przy realizacji zajęć wyrównawczych, orientacji zawodowej, autoprezentacji. Kamera zarejestruje nasze działania. Celem działań jest wykształcenie umiejętności rozpoznawania własnych możliwości, uzdolnień, mocnych i słabych stron pod kątem wyboru zawodu. Wykorzystamy możliwości lokalnego środowiska przedsiębiorstw, instytucji, ludzi różnych zawodów i pasji w celu rozbudzenia u młodzieży zainteresowań zawodowych. Chcemy kształtować postawy otwartości i tolerancji poprzez współpracę z osobami starszymi, niepełnosprawnymi i młodzieżą z innych placówek oświatowych. Będziemy budować wizerunek i pozycję szkoły poprzez zaangażowanie się w życie regionu. Uczniowie nauczą się kreowania własnego pozytywnego wizerunku i nabędą umiejętności prezentacji dorobku w środowisku lokalnym. Chcemy promować techniki komputerowe i wykorzystanie Internetu poprzez cykl zajęć w wielopokoleniowych grupach. W ramach realizacji projektu „Szkoła Marzeń” klasy pierwsze brały udział w wycieczce. Celem wycieczki był udział w życiu kulturalnym Trójmiasta. Uczniowie obejrzeli spektakl pt. ,,Rome i Julia” w Teatrze ,,Wybrzeżak”. Po obejrzanej sztuce wszyscy udaliśmy się na ulicę Długi Targ, gdzie zachwycaliśmy się architekturą Starego Miasta. Następnie zjedliśmy obiad w restauracji Sphinx. Był to bardzo udany wyjazd.