Ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych
„Śpiewająca Polska” 

  Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach po wstępnych eliminacjach przystąpiło do programu „Śpiewająca Polska” dnia 4 września 2006 r. Program realizowany jest w terminie od 4 września 2006 r. do 25 lutego 2007 r. z wyłączeniem przerw zimowych i świątecznych. Pomysłodawcą programu jest Narodowe Centrum Kultury przy Ministerstwie Kultury oraz Międzynarodowy Festiwal „Wratislawia Cantans”. Program jest realizowany w kooperacji z Wydziałem Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej w Gdańsku. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków i opieka merytoryczna nad chórami i zespołami muzycznymi działającymi w szkołach, a tym samym rozwijanie życia kulturalnego i muzycznego. W szczególności jest to: pomoc w pozyskiwaniu źródeł finansowania 4 dodatkowych godzin lekcyjnych tygodniowo dla prowadzonego chóru, doradztwo metodyczne i repertuarowe, organizowanie festiwali, realizacja nagrań itp. Nauczyciele mają szanse na doskonalenie swoich umiejętności na seminariach metodycznych organizowanych przez koordynatora regionalnego prodziekana Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej w Gdańsku pana dr Waldemara Górskiego. Doskonalą warsztat pracy na zajęciach z dyrygowania, emisji głosu, metodyki nauczania oraz chóru.

Dzięki projektowi” Śpiewająca Polska”, a także poparciu go i finansowaniu przez Urząd Gminy Pszczółki młodzież naszego gimnazjum może rozwijać swoje uzdolnienia muzyczne i artystyczne poprzez uczestnictwo w zajęciach chóru i zespołu wokalnego. Zajęcia chóru odbywają się po lekcjach 2 razy w tygodniu i trwają 2 godziny lekcyjne w środy i piątki.
Uczestniczy w nich 24 uczniów i cały czas zgłaszają się osoby chętne do śpiewania. Zajęcia prowadzi pani Aldona Śmietańska. Uczniowie pracują nad prawidłową emisją głosu, dykcją i intonacją. Poznają nowe piosenki,
a także poszerzają repertuar o utwory znane przez pokolenia ich rodziców i dziadków.

Repertuar chóru jest bardzo zróżnicowany, ponieważ obejmuje piosenki: popularne, rockowe, żołnierskie, kolędy i pastorałki, a także kanony i utwory jedno- i wielogłosowe. Dzięki zwiększonej liczbie godzin zajęć możemy pracować nad śpiewem wielogłosowym oraz śpiewem a’capella.

Chór występował na wielu uroczystościach w szkole i poza nią m.in. apelach z okazji Dnia Nauczyciela, Odzyskania Niepodległości, otwarcie Muzeum Miodu w Skowarczu, jasełkach w szkole i kościele w Pszczółkach, Gminnym Opłatku Seniora. Ważnym wydarzeniem było uczestnictwo w I Pomorskim Przeglądzie Chórów w kościele św. Barbary w Gdańsku organizowanym przez koordynatora regionalnego programu „Śpiewająca Polska” pana dr Waldemara Górskiego dnia 16 grudnia 2006 r. Uwieńczeniem pracy chóru była I Nagroda na VI Powiatowym Przeglądzie Jasełek
i Widowisk Obrzędowych w Pruszczu Gdańskim.


Nasze gimnazjum zostało zakwalifikowane do II edycji programu „Śpiewająca Polska” w semestrze drugim z czego bardzo się cieszymy!