MISJA NASZEGO GIMNAZJUM

Jesteśmy po to, aby uczyć, wychowywać i opiekować się młodzieżą. Istniejemy dla uczniów, ich rodziców i srodowiska. Uświadamiamy potrzebę i kształtujemy umiejętność ciągłego rozwoju oraz uczenia się. Wspierając wszechstronny rozwój i edukację, uczymy młodzież holistycznego postrzegania. świata.Dażymy do tego,aby w naszej przyjaznej,bezpiecznej i otwartej szkole przygotować ucznia do dalszej edukacji, radzenia sobie w życiu i dokonywania prawidłowych wyborów. Wskazujemy wzorce, dajemy przykład swoją postawą.Pragniemy wychować ucznia na dobrego człowieka i Polaka.Razem z Rodzicami budujemy małe cegiełki dla Ojczyzny.


WIZJA NASZEGO GIMNAZJUM

Nasze Gimnazjum stwarza możliwości wszechstronnego rozwoju emocjonalnego i intelektualnego oraz rozwija aspiracje edukacyjne uczniów. Uczy stosowania wiedzy oraz wykorzystania umiejętności w praktyce. Przygotuje do kontynuowania nauki na nastepnym etapie edukacyjnym. Rozwija u uczniów umiejętność uczenia się. Dbając o humanizację wychowania, kierując się wyznawanymi wartościami i poszanowaniem godności człowieka, szkoła nasza realizuje działania wychowawcze we współpracy z rodzicami. Nasze Gimnazjum jest otwarte i aktywnie włącza się do działań na rzecz środowiska. Współuczestniczy w jego życiu kulturalnym oraz angażuje się w rozwiązywanie lokalnych problemów ku ogólnemu dobru. Kadra pedagogiczna ustawicznie doskonali posiadane umiejętności i kwalifikacje zawodowe w celu doskonalenia jakości swojej pracy do potrzeb i oczekiwań wszystkich ,,klientów" szkoły. Zespołowo decyduje o zamierzonych działaniach edukacyjnych i wychowawczych. Dąży do wypracowania wewnętrznego systemu mierzenia jakości pracy szkoły. Analizuje wyniki wewnętrznych i zewnętrznych pomiarów, wykorzystuje je do ciągłego doskonalenia funkcjonowania szkoły we wszystkich obszarach jej działalności. W trosce o realizację zamierzonych celów wychowawczo-edukacyjnych szkoła dąży do jak najszybszej modernizacji i rozbudowy bazy lokalowej. Stara się zapewnić uczniom warunki zgodne ze współczesnymi normami. Absolwenci naszego Gimnazjum są przygotowani do dalszych etapów kształcenia. Odpowiedzialnie planują i organizują własny rozwój i edukację.